Είδη Μνήμης στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Η/Υ)

 

  1. Κύρια Μνήμη

Α. Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (RAM)

Θέση: Στο Εσωτερικό της Κεντρικής Μονάδας του Η/Υ πάνω στην Μητρική Κάρτα.

Τι είναι: Προσωρινή αποθήκη πληροφοριών με χωρητικότητα > 1GB (2009)

Αποτελείται: από μικρές κάρτες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (CHIPS)

Λειτουργία: Για τον υπολογιστή η μνήμη RAM είναι ότι είναι για μας ο πίνακας. Μπορεί εκεί να γράψει να σβήσει, να διορθώσει και να διαβάσει ότι χρειάζεται, αλλά τα περιεχόμενά της χάνονται, μόλις εγκαταλείψουμε μια εφαρμογή ή κλείσουμε τον Η/Υ, όπως σβήνουμε τον πίνακα όταν τελειώσει το μάθημα.

Βασικό Χαρακτηριστικό: Ο Η/Υ «ξέρει» ότι υπάρχει στη μνήμη RAM δηλαδή μπορεί να το διαβάσει σε ελάχιστο χρόνο ενώ όταν δεν βρει μια πληροφορία στη RAM τότε ψάχνει σε περιφερειακές μονάδες μνήμης (ΔΙΣΚΕΤΑ, ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ, κλπ) και αργεί μερικά δευτερόλεπτα συνήθως μέχρι να εντοπίσει και να διαβάσει την απάντηση. Χωρίς την ύπαρξη της μνήμης RAM οι Η/Υ θα λειτουργούσαν με πολύ πιο αργούς ρυθμούς

Β. Μνήμη Μόνο για ανάγνωση (RΟΜ)

Θέση: Στο Εσωτερικό της Κεντρικής Μονάδας του Η/Υ πάνω στην Μητρική Κάρτα.

Τι είναι: Μόνιμη αποθήκη πληροφοριών με  μικρή χωρητικότητα.

Αποτελείται: από ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα (CHIP)

Λειτουργία: Σε αυτή τη μνήμη ο Η/Υ μπορεί μόνο να διαβάσει χρήσιμες και αναγκαίες πληροφορίες για την εκκίνησή του. Βασικό πρόγραμμα (οδηγίες) αποθηκευμένο από τον κατασκευαστή στη μνήμη ROM είναι το BIOSBasic Input Output System ( Βασικό Σύστημα Εισόδου Εξόδου) το οποίο καθοδηγεί τον υπολογιστή στο ξεκίνημά του. Εκτελείται αυτόματα όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή και ελέγχει τη σωστή λειτουργία των μονάδων του. Μας προειδοποιεί για τυχόν λάθη ή βλάβες κατά την εκκίνηση του υπολογιστή και τέλος «φορτώνει» δηλαδή αντιγράφει το Λειτουργικό Σύστημα στη RAM.  

Βασικό Χαρακτηριστικό:  Η μνήμη ROM είναι απαραίτητη σε κάθε υπολογιστή για να ξεκινήσει τη λειτουργία του. Ο χρήστης εκτός από κάποιες σπάνιες περιπτώσεις δεν μπορεί και δεν πρέπει να αλλάζει τα περιεχόμενά της.

                                                          

 

2.Περιφερειακή Μνήμη (Κυριότερα είδη)

 

Ι Σκληρός Δίσκος

Θέση: Κεντρική Μονάδα (εσωτερικά), συνδέεται με τη μητρική κάρτα με καλώδιο

Χωρητικότητα: > 160 GB ( 2009 )

Ενέργειες: Εγγραφή, διαγραφή, ανάγνωσή, μορφοποίηση, εργασίες συντήρησης (Εξέταση Δίσκου – Ανασυγκρότηση Δίσκου)

 

ΙΙ Οδηγός Δισκέτας (υπό εξαφάνιση)

Θέση: Κεντρική μονάδα (πρόσοψη), συνδέεται με τη μητρική κάρτα με παράλληλο καλώδιο

Χωρητικότητα: (δισκέτας) 1,44 ΜΒ

Ενέργειες: Εγγραφή, διαγραφή, ανάγνωσή, μορφοποίηση

 

III Flash drives ή USB drives
Θέση - Χρήση:
Συνδέονται απευθείας σε μια USB θύρα του υπολογιστή και προσφέρουν εύκολη μεταφορά δεδομένων, καθώς η τροποποίηση και προσθήκη πληροφοριών είναι απλούστατη. Αποτελούνται από ολοκληρωμένα κυκλώματα και τα περισσότερα σύγχρονα Λειτουργικά Συστήματα (π.χ. Windows XP - Vista)  τα αναγνωρίζουν αυτόματα και τα αντιμετωπίζουν σαν ένα ακόμα Σκληρό Δίσκο.

Χωρητικότητα: > 1GB

 

ΙV Οπτικοί Δίσκοι Οδηγοί (drives)

α) CD ROM

                    Θέση: Κεντρική μονάδα (πρόσοψη), συνδέεται με τη μητρική κάρτα με παράλληλο καλώδιο

            Χωρητικότητα CD:  700 ΜΒ

Ενέργειες: Ανάγνωση

                   β) DVD

                        Θέση: Κεντρική μονάδα (πρόσοψη), συνδέεται με τη μητρική κάρτα με παράλληλο καλώδιο

Χωρητικότητα DVD: από 4,7 μέχρι και 17 GB. Στα DVD υπό εξέλιξη (και ανταγωνισμό) υπάρχουν αυτή την εποχή δύο τεχνολογίες,. Τα Blu-Ray DVD με χωρητικότητα 25-50 GB και τα HD DVD με χωρητικότητα 15-30 GB.

Ενέργειες: Ανάγνωση

                   γ) CDR-CDRW* / DVDR-DVDRW*

                        Θέση: Κεντρική μονάδα (πρόσοψη), συνδέεται με τη μητρική κάρτα με παράλληλο καλώδιο

            Χωρητικότητα: CDR - 700MB / DVDR έως και 17GB (Προς το παρόν τα Double Layer χωράνε 8,5GB)

Ενέργειες: Εγγραφή, διαγραφή*, ανάγνωσή

Είδη οπτικών δίσκων: CD-ROM (μόνο για ανάγνωση), CDR (μίας εγγραφής), CDRW* (επανεγγράψιμοι). Ανάλογες κατηγορίες έχουμε και στα DVD.

Μονάδα μέτρησης πληροφορίας / χωρητικότητας μνήμης είναι το BYTE. Ένα byte αποτελείται από 8 δυαδικά ψηφία (binary digits) δηλαδή 1 byte=8bits.

Τα πολλαπλάσια  του BYTE είναι τα ακόλουθα:

1 ΚΒ (kilobyte) = 210 bytes @ 103 bytes

1 ΜΒ (Megabyte) = 210 KBytes @ 106 bytes

1 GΒ (Gigabyte) = 210 MBytes @ 109 bytes

1 TB (Terabyte) = 210 Gbytes @ 1012 bytes

 

Χρήσιμες έννοιες:   ~~

 

Λογισμικό (Software): Το σύνολο των προγραμμάτων που μπορούν να εκτελεστούν σε έναν υπολογιστή.

Υλικό (Hardware): Το σύνολο των συσκευών (μονάδων) και κυκλωμάτων που αποτελούν ένα υπολογιστικό σύστημα.

Πρόγραμμα: Μια ακολουθία εντολών σε κατάλληλη γλώσσα οι οποίες καθοδηγούν τον υπολογιστή στην εκτέλεση μιας εργασίας.

Λειτουργικό σύστημα (Operating system): Μια ομάδα προγραμμάτων που ελέγχει τη λειτουργία του υπολογιστή, χρησιμοποιείται για την εκτέλεση όλων των άλλων εφαρμογών, τη διαχείριση των περιφερειακών συσκευών και την επικοινωνία με το χρήστη. (Windows, UNIX, MacOS, LINUX)

Αρχείο (File): Μια συλλογή από δεδομένα ή ένα πρόγραμμα τα οποία έχουν αποθηκευτεί σε μια περιοχή της περιφερειακής μνήμης (Σκληρό Δίσκο, δισκέτα, CD κλπ)

Φάκελος (folder ή directory): Μέθοδος ομαδοποίησης των αρχείων για να είναι πιο εύκολη η διαχείρισή τους (αναζήτηση, αντιγραφή μετονομασία, διαγραφή). Υπάρχει δυνατότητα να δημιουργήσουμε και υποομάδες αρχείων δηλαδή υποφακέλους (subfolders) δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη σωστή οργάνωση των αρχείων μας.